Algemene Voorwaarden / Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DUMOL PERSONNEL & EMPLOYMENT AGENCY B.V. Statutair gezeteld en gevestigd te Westknollendam aan de Handelsweg 35, 1e etage, unit 33-35, 1525RG en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69445567


Artikel 1, ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, mantelovereenkomsten en facturen tussen Dumol Personnel & Employment Agency B.V. (met handelsnamen Dumol Jobs, Topbrandwachten en Top Safety & Security), en iedere partij (natuurlijk persoon, onderneming met rechtspersoonlijkheid en onderneming zonder rechtspersoonlijkheid) die met Dumol Personnel & Employment Agency B.V., in onderhandeling treedt om tot afnemen van diensten te komen of een overeenkomst heeft gesloten.
1.2 Dumol Personnel & Employment Agency B.V., de leverende, dienstverlenende partij. Nader te noemen: opdrachtnemer c.q. uitzendonderneming.
1.3 Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan, eenieder die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie opdrachtnemer een levering van een dienst of een andere prestatie verricht.
1.4 Wederpartij, ook wel te noemen zakelijke klant wanneer hij een overeenkomst sluit in de hoedanigheid van ondernemer of bestuurder. Tevens is een zakelijke klant hij die een overeenkomst sluit als tekenbevoegde of gemachtigde van een onderneming.
1.5 Wederpartij, ook wel te noemen particulier en/of consument wanneer hij een overeenkomst sluit in de hoedanigheid van natuurlijk persoon.
1.6 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.
1.7 Wederpartij, ook wel te noemen: deelnemer.
1.8 Deze voorwaarden sluiten eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij volledig uit.


Artikel 2, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST


2.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend met een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, zolang de voorraad strekt tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
2.2 Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die de wederpartij verstrekt en van de omstandigheid dat de wederpartij tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor opdrachtnemer van belang zijn.
2.3 Wanneer de wederpartij bewust of onbewust foutieve gegevens verstrekt aan opdrachtnemer, zijn de daaropvolgende financiële gevolgen voor rekening van wederpartij.
2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt opdrachtnemer slechts, indien en voor zover een opdracht van de wederpartij schriftelijk al dan niet telefonisch door opdrachtnemer aan de wederpartij is bevestigd of wanneer door opdrachtnemer feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een opdracht.
2.5 Opdrachtnemer heeft het recht om opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.
1 Algemene voorwaarden Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
laatst gewijzigd augustus 2023


Artikel 3, UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST


3.1 Algemeen
1 De verbintenis van opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege gestelde voorschriften die van toepassing zijn op de Diensten naleven. Alle eisen die door wederpartij aan Diensten worden gesteld moeten met opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.
2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde Diensten te laten verrichten door derden.
3.2 Arbeidsomstandigheden en middelen
1 Wederpartij verplicht zich om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien wederpartij niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van wederpartij, waaronder kosten van het door opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.
2 Indien door opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het object, draagt wederpartij zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.
3 Wederpartij zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van opdrachtnemer haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Wederpartij zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.
3.3 Kleding
Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van opdrachtnemer dragen, tenzij met wederpartij nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.
3.4 Beperking van dienstverlening
1 De dienstverlening door opdrachtnemer is beperkt tot de Diensten genoemd in de Overeenkomst en de – voor zover van toepassing – object gebonden werkinstructies die in onderling overleg door wederpartij en opdrachtnemer worden opgesteld.
2 In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen wederpartij en één of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.
2 Algemene voorwaarden Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
laatst gewijzigd augustus 2023


Artikel 4, LEVERING


4.1 Een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst in persoon (op de vestiging) kan niet worden vernietigd. Beide partijen zijn gehouden aan de overeenkomst en er is geen sprake van bedenktijd.


Artikel 5, PRIJZEN


5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan de wederpartij door te berekenen.
5.2 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
5.3 Alle onkosten welke door opdrachtnemer worden gemaakt ten verzoeke van wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.4 Genoemde prijzen zijn altijd exclusief btw tenzij anders vermeldt.
5.5 Genoemde prijzen zijn exclusief kilometervergoeding ad €0,28 per kilometer indien personeel zich dient te verplaatsen ten behoeve van de opdracht.


Artikel 6, BETALING


6.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
6.2 Indien betaling direct contant of per pin geschied op de vestiging of locatie, zal opdrachtnemer een (afschrift van het) betaalbewijs overhandigen.
6.3 Wederpartij is in verzuim nadat de ingebrekestelling met een betalingstermijn van 14 dagen is verstreken. De vordering wordt alsdan onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Bij levering buiten Nederland is volledige betaling vooraf vereist, tenzij anders overeengekomen.
6.5 De wederpartij is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, gerekend vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim treedt.
6.6 Indien opdrachtnemer door het verzuim van de zakelijke klant genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven aan een door opdrachtnemer aangewezen incassobureau, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals dossier/administratie-kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten en/of incassokosten bedragen 15% van het onbetaald gebleven bedrag. Tevens wordt er een vertragingsrente van 1% per maand gerekend vanaf de dag dat de wederpartij wettelijk in gebreke verblijft.
6.7 Indien opdrachtnemer door het verzuim van de particuliere klant genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven aan een door opdrachtnemer aangewezen incassobureau, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Incassokosten (WIK).
6.8 Opdrachtnemer rekent €50,- inclusief btw administratiekosten bij uitblijven van betaling vanaf de 3e (derde) betalingsherinnering. Wanneer de vordering ter incasso wordt ingediend bij een door opdrachtnemer aangewezen incassobureau, wordt deze verschoont van administratiekosten.
3 Algemene voorwaarden Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
laatst gewijzigd augustus 2023
6.9 De wederpartij is niet gerechtigd om schuldvergelijking, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die opdrachtnemer krachtens de tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomst in rekening brengt.


Artikel 7, ANNULERING


7.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk dan wel per mail te worden doorgegeven aan afdeling boekingen (info@veiligheidscirkel.nl ) / Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
Handelsweg 35-1e etage unit 33-35, 1525RG Westknollendam;
7.2 Voor annuleringen die uiterlijk 72 uur voor aanvang van de desbetreffende opdracht zijn ontvangen geldt dat 50 procent van het factuurbedrag inclusief btw in rekening zal worden gebracht;
7.3 Voor annuleringen die binnen 24 uur voor aanvang van de desbetreffende opdracht zijn ontvangen geldt dat het gehele factuurbedrag inclusief btw verschuldigd is.
7.4 Opdrachtnemer behoudt het recht om op basis van (extreme) weersomstandigheden of andere (extreme) onverwachte/onvoorziene invloeden opdrachten te annuleren. In overleg met wederpartij wordt een nieuwe dag overeengekomen.


Artikel 8, INTELLECTUEEL EIGENDOM


8.1 De intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door wederpartij en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.


Artikel 9, AANSPRAKELIJKHEID


9.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.
9.2 Opdrachtnemer aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden.
Indien mogelijk zal opdrachtnemer haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan wederpartij.
9.3 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van wederpartij.
9.4 Opdrachtnemer is verzekerd tegen schade bij Univé. De aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.
9.5 Schade aan zaken die zijn ontstaan bij de normale uitoefening van bedrijfsactiviteiten van opdrachtnemer, zijn voor rekening van wederpartij.
9.6 De wederpartij is verplicht om opdrachtnemer in het geval van schadeclaims in staat te stellen een onderzoek in te stellen en daarbij zo nodig externe deskundigen in te schakelen.
9.7 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim
4 Algemene voorwaarden Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
laatst gewijzigd augustus 2023
betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen.
9.8 1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door wederpartij aan te tonen – grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. 3 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens wederpartij verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door wederpartij opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmering fouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
9.9 Verweer Personeel
Het Personeel kan zich jegens wederpartij beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.
9.10 Vrijwaring
Wederpartij vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens opdrachtnemer ter zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor opdrachtnemer Diensten verricht. Voorts vrijwaart wederpartij opdrachtnemer van vorderingen van Personeel tot vergoeding van schade geleden door dat Personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van wederpartij, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
9.11 Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 10, OVERMACHT


10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.
10.2 In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping c.q. transport, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor opdrachtnemer in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd.
10.3 In geval overmacht situatie heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmacht situatie voortduurt, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
10.4 In het geval van overschrijden van de leveringstermijn met meer dan een maand ten gevolge van de overmacht, heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst, zonder
rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is.
5 Algemene voorwaarden Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
laatst gewijzigd augustus 2023


Artikel 11, SMAAD, LASTER EN RECTIFICATIE


11.1 Indien wederpartij niet tevreden is over het door opdrachtnemer geleverde, dient wederpartij zich te wenden tot opdrachtnemer om tot een oplossing te komen.
11.2 Wederpartij zal de goede naam van opdrachtnemer niet schaden.
11.3 Als een uitlating van wederpartij schade toebrengt aan de reputatie, eer en/of goede naam van opdrachtnemer, zal wederpartij dit rectificeren. Het ‘’zwart maken’’ van opdrachtnemer wordt als onrechtmatig gezien.
11.4 Indien wederpartij niet tot rectificatie over gaat zal opdrachtnemer de zaak aanhangig maken bij de rechterlijke macht. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van wederpartij. Tevens zal opdrachtnemer schadevergoeding en rectificatie eisen.


Artikel 12, OPSCHORTING, ONTBINDING


12.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement, WSNP of surseance van betaling van de wederpartij of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.
12.2 De vordering ter zake van het door opdrachtnemer reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 13, GEHEIMHOUDING


13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dumol Personnel & Employment Agency B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Dumol Personnel & Employment Agency B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dumol Personnel & Employment Agency B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de met Dumol Personnel & Employment Agency B.V. gesloten overeenkomst, ook niet op grond van enige geleden schade hierdoor bij de wederpartij ontstaan.


Artikel 14, PERSONEEL


14.1 Opdrachtnemer kiest het Personeel voor de ten behoeve van wederpartij uit te voeren Diensten aan de hand van de door wederpartij verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is opdrachtnemer vrij in de keuze van haar Personeel. Indien het door opdrachtnemer ingezette Personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal opdrachtnemer op schriftelijk verzoek, onder opgaaf van redenen, van wederpartij en na overleg met wederpartij het betreffende Personeel vervangen.
6 Algemene voorwaarden Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
laatst gewijzigd augustus 2023
14.2 Inwerken en opleiding
Indien het noodzakelijk is dat Personeel van opdrachtnemer moet worden ingewerkt door wederpartij en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor wederpartij een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van wederpartij.
14.3 De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede 12 maanden na beëindiging daarvan op geen enkele wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg hierover heeft plaatsgevonden, medewerkers van Dumol Personnel & Employment Agency B.V. of van ondernemingen waarop Dumol Personnel & Employment Agency B.V. voor de uitvoering van een overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van een overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
14.4 Opdrachtnemer zal het vereiste Personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met wederpartij overeengekomen rooster. Extra uren zullen wederpartij afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt tenminste vier (4) uur in rekening gebracht.
14.5 Minder uren Indien door opdrachtnemer op verzoek van wederpartij minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.
14.6 Huisregels
Het Personeel van opdrachtnemer zal de voor het object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door het Personeel te verrichten taken dat toelaten.


Artikel 15, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN


De wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
15.1 De wederpartij is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
15.2 De wederpartij is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De wederpartij geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
15.3 Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de wederpartij, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De wederpartij informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
15.4 De wederpartij zal aan de uitzendkracht vergoeden – en de uitzendonderneming vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de wederpartij en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
7 Algemene voorwaarden Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
laatst gewijzigd augustus 2023
15.5 Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de wederpartij gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
15.6 De wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de wederpartij een bewijs van verzekering.


Artikel 16, KLACHTENPROCEDURE


16.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van onze dienstverlening worden binnen een termijn van 20 werkdagen beantwoord na ontvangst vraag. c.q. klacht. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande, binnen vijf werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
16.2 Klachten over de uitvoering van een overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend nadat de gebreken zijn geconstateerd. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de indiener zijn of haar rechten ter zake verliest.
16.3 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Dumol Personnel & Employment Agency B.V., Handelsweg 35, 1e etage, unit 33-35, 1525RG Westknollendam.
16.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt deze overgedragen aan een externe klachtencommissie.


Artikel 17, RECHT EN FORUM KEUZE


17.1 Op alle geschillen welke tussen partijen zijn ontstaan, is Nederlands recht van toepassing. 17.2 De wetsartikelen die als dwingend recht worden beschouwd in het consumentenrecht zijn
van toepassing op deze algemene voorwaarden voor particuliere klanten.
17.3 Indien een wetsartikel uit het consumentenrecht welke niet van dwingend recht is verklaard botst met een artikel in deze algemene voorwaarden, geldt het artikel in laatstgenoemde.
17.4 Alle uit door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen
zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, worden beslecht bij de rechtbank Noord-Holland.
17.5 Opdrachtnemer is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te herroepen.


Artikel 18, PARTIËLE NIETIGHEID


18.1 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.


Algemene voorwaarden Dumol Personnel & Employment Agency B.V.,
laatst gewijzigd augustus 2023

Expertise en ervaring
Maatwerkoplossingen
Praktijkgericht leren
Klantgerichte benadering
Veiligheidscirkel
Handelsweg 35 Unit 33-35
1525RG Wormerveer
Bel 075 615 1045
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes