Algemene Voorwaarden / Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
  Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die Veiligheidscirkel organiseert. Veiligheidscirkel gaat ervan uit dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.
 2. Definitie annulering
  Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook, inclusief ziekte, ongeval of overlijden.
 3. Wijze van annuleren
  Wanneer je je hebt ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden en dat je je verplicht hebt de kosten voor de cursus te betalen. Bij annulering moet de annulering ten minste 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail worden ontvangen. Richt je e-mail aan info@veiligheidscirkel.nl en vermeld in het onderwerp: ‘Annulering van factuurnr. (je factuurnummer) betreffende cursus (de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven)’. Beschrijf in de tekst van de e-mail waarom je de cursus annuleert.
 4. Annuleringskosten
  Je hebt tot 14 dagen de tijd om de cursus te annuleren. Buiten 14 dagen is de annulering geheel vrijblijvend. Bij annulering binnen 14 dagen worden er kosten in rekening gebracht.
  Bij annulering buiten 14 dagen waarbij een E-learning of theorieboek verstrekt is, wordt een bedrag van € 30,- excl. BTW in rekening gebracht.
  Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus worden er locatie- en administratiekosten van € 75,- per dag in rekening gebracht.
  Bij het volgen van een dagdeel (ochtend of middag) zijn de annuleringskosten € 30,- excl. BTW.Bij annulering binnen twee werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.
 5. Annulering of verplaatsing van “In Company” cursussen
  In geval van annulering of verplaatsing van een cursus op locatie hanteert Veiligheidscirkel de annulerings- of verplaatsingskosten conform de overeenkomst (offerte) tussen Veiligheidscirkel en de opdrachtgever.
 6. In-de-plaatsstelling
  Wanneer je zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid om een andere persoon in jouw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. Je dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moet ten minste 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail worden ontvangen. De e-mail moet worden gericht aan info@veiligheidscirkel.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam en datum van de cursus) en “i.p.v.”‘. In de tekst van de e-mail vermeld je jouw eigen naam en de naam van degene die in jouw plaats zal deelnemen aan de cursus.
 7. Verplaatsen van deelname door de cursist
  Verplaatsing van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 2 werkdagen voor aanvang van de (eerste) cursusdag. Bij verplaatsing binnen 2 werkdagen voor aanvang van de cursus worden er locatie- en administratiekosten van € 75,- per dag in rekening gebracht. Bij het volgen van een dagdeel (ochtend of middag) zijn de wijzigingskosten € 30,- excl. BTW.

  Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is bij de betreffende volgende cursus.
 8. Overmacht Veiligheidscirkel
  Veiligheidscirkel behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval van een overmachtssituatie, ter beoordeling van Veiligheidscirkel, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.

  Bij annulering door Veiligheidscirkel krijg je het volledige bedrag dat je hebt betaald voor de betreffende cursus terug of er wordt in overleg met jou een alternatieve cursusdatum gepland.
 9. Overmacht deelnemer
  In geval van overlijden van de deelnemer of een overmachtssituatie aan de zijde van de deelnemer, zoals een ongeval of plotselinge ziekte waardoor de deelnemer redelijkerwijs niet in staat is om op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer de cursus vanwege de overmachtssituatie niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal Veiligheidscirkel, op basis van de specifieke omstandigheden, beoordelen of restitutie van het cursusgeld mogelijk is. In voorkomende gevallen kan een cursus in overleg met de deelnemer worden verplaatst naar een andere datum, indien er sprake is van aantoonbare overmacht en Veiligheidscirkel dit beoordeelt. Echter, Veiligheidscirkel is nooit verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.
 10.   Klachtenprocedure
  Wij hechten veel waarde aan jouw mening. Daarom is het mogelijk om feedback te geven over de trainingen van Veiligheidscirkel. Na afloop van jouw inschrijving ontvang je een digitaal evaluatieformulier. Bij het volgen van een cursus op maatwerktraject vragen wij je om jouw feedback te geven aan de contactpersoon bekend bij Veiligheidscirkel.

Ook bij het indienen van een klacht horen wij graag van jou. Je kunt de klacht digitaal indienen via het e-mailadres info@veiligheidscirkel.nl onder vermelding van jouw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres, jouw klacht en de plaats en datum waarop de training is gevolgd. We streven ernaar binnen 48 uur een passende reactie te geven.

Wanneer u de  inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Indien een cursus plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij uw annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.

 1. Aansprakelijkheid

Veiligheidscirkel doet er alles aan om schade aan personen of zaken tijdens onze cursussen te voorkomen. Mocht je onverhoopt toch schade oplopen, dan zijn wij slechts aansprakelijk voor personen- en zaakschade die het gevolg is van ons handelen of nalaten. In alle andere gevallen zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid tot een bedrag van EUR 2.500.000,00. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Veiligheidscirkel te allen tijde beperkt tot het bedrag dat jij hebt betaald voor de cursus, maar in ieder geval nooit meer dan EUR 10.000,00.

 

Disclaimer

De website van Veiligheidscirkel is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er foutieve of verouderde informatie wordt vermeld. Aan de inhoud van deze website kun je dan ook geen enkel recht ontlenen en Veiligheidscirkel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Veiligheidscirkel.

Privacy Verklaring

Versie juni 2023

Dit is de Privacyverklaring van Veiligheidscirkel. De diensten en producten worden aangeboden door Veiligheidscirkel, gevestigd aan de Handelsweg 35, 1525RG te Wormerveer in Nederland. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig door voordat je bepaalde keuzes maakt over het gebruik van onze diensten en producten.

Welk type persoonsgegevens worden verwerkt in het systeem?
Wanneer je je inschrijft voor een BHV-training, verwerken wij de volgende gegevens:

 1. Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en e-mail.
 2. Gegevens contactpersoon (voorletters, achternaam, e-mailadres).
 3. Gegevens cursisten (voorletters, achternaam, geboortedatum, e-mailadres).
 4. Betaalmethode iDeal / op rekening.
 5. Optioneel: factuurreferentie, opmerking, “Hoe ken je ons?”.
 6. Voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij verwerken de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. We gebruiken je naam om je correct aan te spreken voor de factuur van de betreffende training(en).
 2. We zullen je telefoonnummer gebruiken om met je te communiceren over de trainingen, de voortgang en de betaling.
 3. We gebruiken de gegevens van de deelnemer voor jouw en onze administratie, voor de certificaten en voor cursusherinneringen 9 maanden na de training (3 maanden voor het verlopen van het certificaat).
 4. We slaan de gegevens op van de cursisten zodat wij je tijdig kunnen herinneren aan een herhalingstraining.
 5. We verwerken e-mailadressen om de cursisten (in cc: aan de contactpersoon) rechtstreeks uit te nodigen voor hun training.
 6. We verwerken de betaalmethode per inschrijving om je betalingsgemak te garanderen.
 7. We verwerken voorkeuren in factuurreferentie en opmerkingen om je administratief van dienst te zijn.
 8. We verwerken de antwoorden op de vraag “Hoe ken je ons?” om onze dienstverlening verder te optimaliseren.
 9. We verwerken de voorkeur(en) voor trainingsdatum en -locatie om jou op de juiste tijd en locatie te verwelkomen voor je training.

Doelgroep
Iedereen in Nederland die zich wil bekwamen op het vlak van BHV, EHBO en/of AED-Reanimatie is welkom om zich in te schrijven voor een training.

De persoonsgegevens die je deelt met anderen
Om deelnemers te voorzien van (elektronisch) lesmateriaal en/of (na afloop van een training) te kunnen certificeren, is het belangrijk dat Veiligheidscirkel de deelnemersgegevens heeft om de opdrachtgevers en cursisten van deze bescheiden te kunnen voorzien.

Expertise en ervaring
Maatwerkoplossingen
Praktijkgericht leren
Klantgerichte benadering
Veiligheidscirkel
Handelsweg 35 Unit 33-35
1525RG Wormerveer
Bel 075 615 1045
Voor alle vragen over cursussen, aanvragen informatie of offertes